Jumat, 31 Agustus 2012

SK PENGURUS MAJLIS TALIM


SURAT KEPUTUSAN
TA’MIR MASJID AL-ACHWAN GRIYA PAGUTAN INDAH MATARAM
Nomor :       /TM-achwan/a/III/2012

                                                                  TENTANG      
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN MAJELIS TA’LIM MUSLIMAH
 AL-ACHWANGRIYA PAGUTAN INDAH MATARAM
MASA BAKTI 2012-2015
KETUA TA’MIR MASJID AL-ACHWAN GRIYA PAGUTAN INDAH MATARAM,
Menimbang :   a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan non formal yang     memiliki peran dalam membangun umat dengan mengajak kepada amal ma’ruf nahi munkar (dakwah), maka perlu dibentuk susunan kepengurusan Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram masa bakti 2012-2015.
                        b. Bahwa untuk memperlancar pelayanan umat sebagaimana dimaksud di atas maka dipandang perlu membentuk susunan kepengurusan yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Ta’mir Masjid Al –Achwan Griya Pagutan Indah Mataram.
                        c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  butir a dan b di atas perlu menetapkan keputusan Ketua Ta’mir Masjid Al –Achwan Griya Pagutan Indah Mataram tentang susunan organisasi dan kepengurusan Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram masa bakti 2012-2015.
Megingat :       1. QS. Yusuf (12) : 108
                            “Qul hadzihi ad’u ilallahi’ala bashiratin ana wamanittaba’ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin”
                            Katakanlah : “inilah jalan (agam)Ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik”.
                        2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Pasal 26 ayat (4), disebutkan: Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, PKBM, Majelis Ta’lim dan satuan pendidikan yang sejenis.
                        3. Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. 3 Tahun 2006, Meje;is Ta’lim menjadi salah satu tugas pokok pelayanan Direktorat Kopantren, dan menjadi salah satu fungsi pada Subdit Pendidikan Salafiyah, Pendidikan  Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim.
Memperhatikan:
                        1. Rapat Ta’mir Masjid Al-Achwan Ta’mir Masjid Al –Achwan Griya Pagutan Indah Mataram, 31 Desember 2011,  tentang kepengurusan Ta’mir Masjid Al –Achwan Griya Pagutan Indah Mataram masa bakti 2012-2015.     
                        2. Rapat pengurus  Bidang Kewanitaan Ta’mir Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram, 23 Februari 2012, tentang rencana pembentukan susunan organisasi Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram.
                        3. Rapat pengurus Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram, 2 Maret 2012 tentang susunan pengurus Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram, masa bakti 2012-2015.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan    :
PERTAMA    : Membentuk susunan kepengurusan Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan                           Griya Pagutan Indah Mataram, masa bakti 2012-2015.
KEDUA          : Nama-nama pengurus Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan Griya Pagutan
                          Indah Mataram masa bakti 2012-2015 sebagaiman dimaksud pada diktum                                                                             pertama, tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
KETIGA         : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada kas Majelis Ta’lim, infaq dan sodaqoh yang halal dan sah serta tidak                           mengikat.
KEEMPAT     : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
                        hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan                          perbaikan sebagaimana mestinya.
                                                                                   
                                                                                    Ditetapkan      : di Mataram.
Pada tanggal   : 23 Jumadil Awal 1433 H
  17 Maret 2012 M

KETUA TA’MIR MASJID AL-ACHWAN

Drs. H. Muhammad Zaidi Abdad, M,Ag
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA TA’MIR MASJID  AL-ACHWAN
GRIYA PAGUTAN INDAH MATARAM

Nomor             :        /TM-achwan/a/III/2012
Tanggal           : 23 Jumadi Awal 1433 H / 17 Maret 2012
Tentang           : Susunan Pengurus Majelis Ta’lim Muslimah Al-Achwan Griya
                          Pagutan Indah Mataram, masa bakti 2012-2015    


              I.        PENASEHAT
1.    Ny. Hj. Ja’far (RT 9)
2.    Ny. Hamid Djasman (RT 1)
3.    Ny. Norma Nurdin (RT 1)
4.    Ny. Hj. Soebekti (RT 2)

            II.        KETUA
1.    Ny. Dwi Sunarto (RT 4)
2.    Ny. Slamet Mawardi (RT 1)

           III.        SEKRETARIS
1.    Ny. Nasikhin (RT 8)
2.    Ny. Budi Santoso (RT 1)

          IV.        BENDAHARA
1.    Ny. Hj. Zaenal  (RT 2)
2.    Ny. Hj. Syarifudin (RT 12)

            V.        SEKSI DAKWAH DAN TARBIYAH
Ketua         : Ny. Hj. Imam Bachtiar (RT 1)
Anggota     :
1.    Ny. Aswandi ( RT 3)
2.    Ny. Hj. Siti Sarah (RT 9)
3.    Ny.  Septia Retno (RT 8)
4.    Ny. Noor (Ibu Ka. RT 2)
5.    Ny.  Henry Dedy Saputra (RT 10)
6.    Ny. Cahyo Sumantri (Ibu Ka RT 1)
7.    Ny. Salahudin (Ibu Ka. RT 6)
8.    Ny. Dedi Kristadi (Ibu Ka. RT 17)
9.    Ny. Nanang (RT 1)

          VI.        SEKSI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
Ketua         :  Ny. A. Ghazali (RT 3)
Anggota     :
1.    Ny. Wakimin (Ibu Ka. RT 3)
2.    Ny. Hj. Imam Ghazali (RT 5)
3.    Ny. Dwi Jahersah (RT 5)
4.    Ny. Susilo (RT 3)
5.    Ny. Umar Haji Usman (Ibu Ka. Lingk)
6.    Ny. Alwi Adam (Ibu Ka. RT 10)
7.    Ny. Wahyu (RT 10)
8.    Ny. M Jayadi (Ibu Ka. RT 16)

         VII.        SEKSI USAHA DAN PENGGALANGAN DANA
Ketua         : Ny. Rusdi (RT 14)
Anggota     :
1.    Ny.  Hj. Zaenul (RT 2)
                  2.   Ny. Adnan (Ibu Ka. RT 8)
                  3.   Ny. Haryono Hendro (RT 4)
4.   Ny. Iwan (RT 3)
5.    Ny. Hj. Sekha (RT 8)
6.    Ny. Sofia (RT 16)
7.    Ny. Domo Sembodro (RT 7)
8.    Ny. Thawaf (RT 12)
9.    Ny.  Saparudin (Ibu Ka. RT 15)
       
        VIII.        SEKSI PEMBINAAN REMAJA PUTRI
Ketua         : Ny. Rifa’i (RT 4)
Anggota     :
1. Ny. Ridho Hakim (Ibu ka. RT 9)
2. Ny. Fathurrahman (RT 16)
3. Ny. Zakaria (RT 13)
4. Ny. Hj.Chamim Tohari (RT 2)
                  5. Ny. Didik (RT 1)
                  6. Ny. L. Sapta Taruna (Ibu Ka. RT 12)
                  7. Ny. Iwan Suntoko (RT 8)
                  8. Ny. Arifin (Ibu Ka RT 13)
                  9. Ny.  Nur Fajli (Ibu Ka. RT 5)

          IX.        SEKSI SARANA PRASARANA
Ketua         : Ny. Uus Agus Rahman (2)
Anggota     :
1.    Ny. Hudri (RT 1)
2.    Ny. Ismawati (RT 6)
3.    Ny. Nanok Subiyanto (RT 4)
4.    Ny. Rahman Kado (Ka. RT  4)
5.    Ny. Yusuf (Ka. RT 11)
6.    Ny. Juhran (RT 7)
7.    Ny. M. Shadiq (Ka. RT 14)
8.    Ny. Arrahman (Ka. RT 7)
9.    Ny. Ponirin (RT 4)